let's

welcome

you

Privacybeleid

Preambule

Met het volgende privacybeleid willen wij u informeren welke soorten van uw persoonsgegevens (hierna ook afgekort als "gegevens") wij voor welke doeleinden en in welke omvang verwerken. De privacyverklaring is van toepassing op alle verwerking van persoonsgegevens door ons, zowel in het kader van onze dienstverlening als in het bijzonder op onze websites, in mobiele toepassingen en binnen externe online aanwezigheden, zoals onze sociale mediaprofielen (hierna gezamenlijk aangeduid als "online diensten").
De gebruikte termen zijn geslachtsneutraal.


Laatste update: 29. November 2022
 

Inhoudsopgave

 
 • Preambule
 • Controller
 • Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming
 • Overzicht van de verwerking
 • Juridische grondslagen voor de verwerking
 • Veiligheidsmaatregelen
 • Overdracht van persoonsgegevens
 • Gegevensverwerking in derde landen
 • Wissen van gegevens
 • Gebruik van cookies
 • Levering van onlinediensten en webhosting
 • Beheer van contacten en aanvragen
 • Videoconferenties, online vergaderingen, webinars en schermdeling
 • Sollicitatieprocedure
 • Cloud diensten
 • Nieuwsbrief en elektronische communicatie
 • Commerciële communicatie per e-mail, post, fax of telefoon
 • Sweepstakes en prijsvragen
 • Webanalyse, -bewaking en -optimalisatie
 • Online marketing
 • Profielen in sociale netwerken (sociale media)
 • Plugins en ingesloten functies en inhoud
 • Wijzigingen en updates van het privacybeleid
 • Rechten van de betrokkenen
 • Terminologie en definities

Controller

Legal entity: SKIDATA SA/NV

Address: Ikaroslaan 14, 1930 Zaventem, Belgium

Contact: info@skidata.com

Management: Lenno van der Meijden, Vincent Halsberghe, Pascal Degen, Sean Dunstan

Company Registration Number: 1000006181

VAT-Number: 463338118

 

 

Legal entity: SKIDATA B.V.

Address: Lübeck 2, 2993 LK Barendrecht

Contact: info@skidata.com

Management: Lenno van der Meijden, Vincent Halsberghe, Pascal Degen, Sean Dunstan

Company Registration Number: 24239854

VAT-Number: NL801854672B01Authorised Representatives

Lenno van der Meijden, Vincent Halsberghe, Pascal Degen, Sean Dunstan
E-mail address: dataprivacy@skidata.com

Legal Notice

skidata.com

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Dr. Paul Velich

E-mail address: dataprivacy@skidata.com

Overzicht van de verwerking


De volgende tabel geeft een overzicht van de soorten gegevens die worden verwerkt, de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt en de betrokkenen.

 

Categorieën van verwerkte gegevens

 

 • Inventarisgegevens.
 • Contactgegevens.
 • Inhoudelijke gegevens.
 • Gebruiksgegevens.
 • Meta/communicatiegegevens.
 • Gegevens van de sollicitant.
 • Gebeurtenisgegevens (Facebook).


Categorieën van betrokkenen


 • Klanten.
 • Werknemers.
 • Potentiële klanten.
 • Communicatiepartner.
 • Gebruikers.
 • Sollicitanten.
 • Deelnemers aan sweepstakes en prijsvragen.
 • Afgebeelde personen.


Doeleinden van de verwerking


 • Levering van contractuele diensten en klantenondersteuning.
 • Contactverzoeken en communicatie.
 • Veiligheidsmaatregelen.
 • Direct marketing.
 • Web Analytics.
 • Targeting.
 • Conversie bijhouden.
 • Affiliate tracking.
 • Beheren en beantwoorden van vragen.
 • Sollicitatieprocedure.
 • Het houden van sweepstakes en prijsvragen.
 • Feedback.
 • Marketing.
 • Profielen met informatie over de gebruiker.
 • Aangepaste doelgroepen.
 • Levering van onze online diensten en bruikbaarheid.
 • Infrastructuur voor informatietechnologie.


Juridische grondslagen voor de verwerking


Hieronder vindt u een overzicht van de rechtsgrondslag van de GDPR waarop wij de verwerking van persoonsgegevens baseren. Houd er rekening mee dat naast de bepalingen van de GDPR, nationale bepalingen inzake gegevensbescherming van uw of onze woon- of verblijfplaats van toepassing kunnen zijn. Indien bovendien in individuele gevallen meer specifieke rechtsgronden van toepassing zijn, zullen wij u daarover informeren in de verklaring inzake gegevensbescherming.
 
 • Toestemming (artikel 6, lid 1, onder a) GDPR) - De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 • Uitvoering van een contract en voorafgaande verzoeken (artikel 6, lid 1, onder b) GDPR) - Uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract.
 • Legitieme belangen (artikel 6, lid 1, onder f) GDPR) - Verwerking is noodzakelijk met het oog op de legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer deze belangen moeten wijken voor de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die bescherming van persoonsgegevens vereisen.
 • Sollicitatieproces als precontractuele of contractuele relatie (artikel 6, lid 1, onder b AVG) - Indien bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van artikel 9, lid 1 AVG (bijv. gezondheidsgegevens , zoals de status van ernstig gehandicapte of etnische afstamming) in het kader van de sollicitatieprocedure van sollicitanten worden gevraagd, zodat de verantwoordelijke of de betrokkene de verplichtingen kan nakomen en specifieke rechten kan uitoefenen van de verwerkingsverantwoordelijke of van de betrokkene in de op het gebied van arbeidsrecht en sociale zekerheid en sociale bescherming, wordt de verwerking ervan uitgevoerd in overeenstemming met artikel 9, lid 2, onder b), van de AVG, in het geval van de bescherming van vitale belangen van sollicitanten of andere personen op basis van artikel 9 (2)(c) AVG of voor doeleinden van preventieve gezondheidszorg of arbeidsgeneeskunde, voor de beoordeling van het arbeidsvermogen van de werknemer, voor medische diagnostiek, zorg of behandeling in de gezondheids- of sociale sector of voor het beheer van systemen en diensten in de gezondheids- of sociale sector in overeenstemming met artikel 9, lid 2, onder d), AVG. In het geval van een mededeling van bijzondere categorieën van gegevens op basis van vrijwillige toestemming, vindt de verwerking ervan plaats op basis van artikel 9, lid 2, onder a), GDPR.


Naast de gegevensbeschermingsvoorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn in Oostenrijk ook nationale voorschriften van toepassing op gegevensbescherming. Dit omvat met name de federale wet op de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (Data Protection Act - DSG). De wet op de gegevensbescherming bevat met name speciale bepalingen over het recht op toegang, rectificatie of annulering, verwerking van bijzondere categorieën persoonsgegevens, verwerking voor andere doeleinden en doorgifte en geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen. 


Veiligheidsmaatregelen


Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen in overeenstemming met de wettelijke vereisten, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, omvang, context en doeleinden van de verwerking, alsmede het risico van uiteenlopende waarschijnlijkheid en ernst voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, teneinde een op het risico afgestemd veiligheidsniveau te waarborgen.


De maatregelen omvatten met name het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door de fysieke en elektronische toegang tot de gegevens te controleren, alsmede de toegang tot, de invoer, de overdracht, de beveiliging en de scheiding van de gegevens. Bovendien hebben wij procedures vastgesteld om ervoor te zorgen dat de rechten van de betrokkenen worden geëerbiedigd, dat gegevens worden gewist en dat wij voorbereid zijn om snel te reageren op bedreigingen van de gegevens. Bovendien houden wij al bij de ontwikkeling of selectie van hardware, software en dienstverleners rekening met de bescherming van persoonsgegevens, overeenkomstig het beginsel van privacy by design en privacy by default.


TLS-codering (https): Ter bescherming van uw gegevens die via onze online diensten worden verzonden, gebruiken wij TLS-codering. U kunt dergelijke versleutelde verbindingen herkennen aan het voorvoegsel https:// in de adresbalk van uw browser.


Overdracht van persoonsgegevens


In het kader van onze verwerking van persoonsgegevens kan het voorkomen dat de gegevens worden doorgegeven aan andere plaatsen, bedrijven of personen of dat ze aan hen worden bekendgemaakt. Ontvangers van deze gegevens kunnen bijvoorbeeld dienstverleners zijn die belast zijn met IT-taken of aanbieders van diensten en inhoud die in een website zijn opgenomen. In een dergelijk geval worden de wettelijke voorschriften nageleefd en worden met name overeenkomstige contracten of overeenkomsten ter bescherming van uw gegevens gesloten met de ontvangers van uw gegevens.


Gegevensverwerking in derde landen


Indien wij gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER)) of de verwerking plaatsvindt in het kader van het gebruik van diensten van derden of de bekendmaking of overdracht van gegevens aan andere personen, instanties of bedrijven, zal dit alleen plaatsvinden in overeenstemming met de wettelijke vereisten. 


Behoudens uitdrukkelijke toestemming of overdracht vereist door contract of wet, verwerken wij de gegevens alleen in derde landen met een erkend niveau van gegevensbescherming, op basis van speciale garanties, zoals een contractuele verplichting via zogenaamde standaardbeschermingsclausules van de EU-Commissie of indien certificeringen of bindende interne voorschriften inzake gegevensbescherming de verwerking rechtvaardigen (artikel 44 tot 49 GDPR, informatiepagina van de EU-Commissie https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_en).


Wissen van gegevens


De door ons verwerkte gegevens worden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen gewist zodra de verwerking ervan wordt herroepen of andere toestemmingen niet langer van toepassing zijn (bijv. als het doel van de verwerking van deze gegevens niet langer van toepassing is of als ze niet nodig zijn voor het doel). Als de gegevens niet worden gewist omdat ze nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, is de verwerking ervan beperkt tot die doeleinden. Dit betekent dat de gegevens worden beperkt en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden opgeslagen of waarvan de opslag noodzakelijk is om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen. In het kader van onze informatie over gegevensverwerking kunnen wij gebruikers nadere informatie verstrekken over het wissen en bewaren van gegevens die specifiek is voor de desbetreffende verwerking.


Gebruik van cookies


Cookies zijn kleine tekstbestanden of andere gegevensrecords die informatie opslaan op eindapparaten en informatie lezen van de eindapparaten. Bijvoorbeeld om de inlogstatus in een gebruikersaccount, de inhoud van een winkelwagentje in een e-shop, de geraadpleegde inhoud of de gebruikte functies op te slaan. Cookies kunnen ook voor verschillende doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld voor de functionaliteit, de veiligheid en het gemak van online-aanbiedingen en voor het maken van analyses van bezoekersstromen.


Informatie over toestemming: Wij gebruiken cookies in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Daarom verkrijgen wij vooraf toestemming van gebruikers, behalve wanneer dit niet wettelijk verplicht is. In het bijzonder is toestemming niet vereist indien het opslaan en uitlezen van informatie, met inbegrip van cookies, strikt noodzakelijk is om een uitdrukkelijk door de abonnee of gebruiker gevraagde dienst van de informatiemaatschappij te leveren. De herroepbare toestemming wordt duidelijk aan de gebruiker meegedeeld en bevat informatie over het respectieve cookiegebruik.


Informatie over rechtsgrondslagen in het kader van de wetgeving inzake gegevensbescherming: De rechtsgrondslag onder het gegevensbeschermingsrecht op basis waarvan wij persoonsgegevens van gebruikers verwerken met behulp van cookies hangt af van de vraag of wij gebruikers om toestemming vragen. Als gebruikers toestemming geven, is hun verklaarde toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking van hun gegevens. Anders worden de met behulp van cookies verwerkte gegevens verwerkt op basis van onze legitieme belangen (bijv. in een zakelijke exploitatie van onze online diensten en verbetering van de bruikbaarheid ervan) of, indien dit gebeurt in het kader van de nakoming van onze contractuele verplichtingen, indien het gebruik van cookies noodzakelijk is om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen. Voor welke doeleinden de cookies door ons worden verwerkt, verduidelijken wij in de loop van dit privacybeleid of in het kader van onze toestemmings- en verwerkingsprocedures.


Bewaartermijn: Met betrekking tot de bewaartermijn wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende soorten cookies:
 
 • Tijdelijke cookies (ook bekend als "sessiecookies"): Tijdelijke cookies worden uiterlijk verwijderd nadat een gebruiker een onlinedienst heeft verlaten en zijn of haar eindapparaat (d.w.z. browser of mobiele toepassing) heeft afgesloten. 
 • Permanente cookies: Permanente cookies blijven opgeslagen, zelfs nadat het eindapparaat is gesloten. Zo kan bijvoorbeeld de aanmeldingsstatus worden opgeslagen, of kan de voorkeursinhoud direct worden weergegeven wanneer de gebruiker een website opnieuw bezoekt. Evenzo kunnen met behulp van cookies verzamelde gebruikersgegevens worden gebruikt voor het meten van het bereik. Tenzij wij gebruikers expliciet informeren over het type en de opslagduur van cookies (bijv. als onderdeel van het verkrijgen van toestemming), moeten gebruikers ervan uitgaan dat cookies permanent zijn en dat de opslagperiode tot twee jaar kan oplopen.


Algemene informatie over herroeping en bezwaar (opt-out): Gebruikers kunnen de door hen gegeven toestemming te allen tijde intrekken en ook bezwaar maken tegen de verwerking overeenkomstig de wettelijke vereisten in artikel 21 GDPR. Gebruikers kunnen hun bezwaar ook kenbaar maken via de instellingen van hun browser, bijvoorbeeld door het gebruik van cookies uit te schakelen (waarbij dit ook de functionaliteit van onze online diensten kan beperken)


Verdere informatie over verwerkingsmethoden, procedures en gebruikte diensten:


 • Verwerking van cookiegegevens op basis van toestemming: Wij gebruiken een cookiebeheeroplossing waarin de toestemming van de gebruikers voor het gebruik van cookies, of de in de cookiebeheeroplossing vermelde procedures en aanbieders, door de gebruikers kan worden verkregen, beheerd en ingetrokken. De toestemmingsverklaring wordt opgeslagen, zodat deze niet opnieuw hoeft te worden opgevraagd en de toestemming kan worden aangetoond overeenkomstig de wettelijke verplichting. Opslag kan server-sided en/of in een cookie (zogenaamde opt-out cookie of met behulp van vergelijkbare technologieën) plaatsvinden om de toestemming aan een gebruiker of en/of zijn apparaat te kunnen toekennen. Behoudens individuele details van de aanbieders van cookiebeheer, is de volgende informatie van toepassing: De duur van de opslag van de toestemming kan maximaal twee jaar zijn. In dat geval wordt een pseudonieme gebruikersidentificatie gevormd en opgeslagen met de datum/tijdstip van de toestemming, informatie over de reikwijdte van de toestemming (bv. welke categorieën cookies en/of dienstverleners) en de browser, het systeem en het gebruikte eindapparaat.


Levering van onlinediensten en webhosting


Wij verwerken gebruikersgegevens om hen onze online diensten te kunnen aanbieden. Daartoe verwerken wij het IP-adres van de gebruiker, dat nodig is om de inhoud en functies van onze online diensten naar de browser of het eindapparaat van de gebruiker te sturen.

 • Verwerkte gegevenstypen: Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden); Meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bijv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: Levering van onze online diensten en bruikbaarheid; Informatietechnologie-infrastructuur (Exploitatie en levering van informatiesystemen en technische apparaten, zoals computers, servers, etc.); Beveiligingsmaatregelen.
 • Rechtsgrondslag: Legitieme belangen (artikel 6 (1) (f) GDPR).


Verdere informatie over verwerkingsmethoden, procedures en gebruikte diensten:


 • Verstrekking van online aanbod op gehuurde hostingruimte: Voor de levering van onze online diensten maken wij gebruik van opslagruimte, computercapaciteit en software die wij huren of anderszins verkrijgen van een overeenkomstige serverprovider (ook wel een "webhoster" genoemd); Rechtsgrondslag: Legitieme belangen (artikel 6 (1) (f) GDPR).
 • Verzameling van toegangsgegevens en logbestanden: De toegang tot onze online diensten wordt geregistreerd in de vorm van zogenaamde "server log files". Serverlogbestanden kunnen het adres en de naam van de geraadpleegde webpagina's en bestanden bevatten, de datum en het tijdstip van toegang, de overgedragen gegevensvolumes, de melding van succesvolle toegang, het type en de versie van de browser, het besturingssysteem van de gebruiker, de referrer URL (de eerder bezochte pagina) en, in het algemeen, IP-adressen en de aanvragende provider.De serverlogbestanden kunnen worden gebruikt voor veiligheidsdoeleinden, bijvoorbeeld om overbelasting van de servers te voorkomen (met name in het geval van misbruik, de zogenaamde DDoS-aanvallen) en om de stabiliteit en een optimale load balancing van de servers te waarborgen; Rechtsgrondslag: Legitieme belangen (artikel 6 (1) (f) GDPR); Bewaartermijn: Informatie uit logbestanden wordt maximaal 30 dagen bewaard en daarna verwijderd of geanonimiseerd. Gegevens waarvan de verdere opslag noodzakelijk is voor bewijsdoeleinden worden uitgesloten van verwijdering totdat het desbetreffende incident definitief is opgehelderd.


Beheer van contacten en aanvragen


Bij contact met ons (bijv. via contactformulier, e-mail, telefoon of via sociale media) en in het kader van bestaande gebruikers- en zakenrelaties worden de gegevens van de vragende personen verwerkt voor zover dat nodig is om aan de contactverzoeken en eventueel gevraagde maatregelen te voldoen.


 • Verwerkte gegevenstypen: Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers); Inhoudsgegevens (bijv. tekstinvoer, foto's, video's); Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden); Meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Communicatiepartner (Ontvangers van e-mails, brieven, enz.).
 • Doeleinden van de verwerking: Contactverzoeken en communicatie; Beheer en beantwoording van vragen; Feedback (bv. verzamelen van feedback via een online formulier); Levering van onze online diensten en gebruiksvriendelijkheid.
 • Rechtsgrondslag: Legitieme belangen (artikel 6 (1) (f) GDPR); Uitvoering van een contract en voorafgaande verzoeken (artikel 6 (1) (b) GDPR).


Verdere informatie over verwerkingsmethoden, procedures en gebruikte diensten:


Contactformulier: Wanneer gebruikers contact met ons opnemen via ons contactformulier, e-mail of andere communicatiekanalen, verwerken wij de gegevens die ons in dit kader worden verstrekt om het meegedeelde verzoek te verwerken; Rechtsgrondslag: Uitvoering van een contract en voorafgaande verzoeken (artikel 6 (1) (b) GDPR), Legitieme belangen (artikel 6 (1) (f) GDPR).


Videoconferenties, online vergaderingen, webinars en schermdeling


Wij gebruiken platforms en toepassingen van andere aanbieders (hierna "conferentieplatforms" genoemd) voor het houden van video- en audioconferenties, webinars en andere soorten video- en audiovergaderingen (hierna gezamenlijk "conferentie" genoemd). Bij het gebruik van de conferentieplatforms en hun diensten voldoen wij aan de wettelijke vereisten. 


Gegevens verwerkt door conferentieplatforms: Tijdens de deelname aan een Conferentie worden de gegevens van de hieronder genoemde deelnemers verwerkt. De omvang van de verwerking hangt enerzijds af van welke gegevens in het kader van een specifieke conferentie worden gevraagd (bijv. verstrekking van toegangsgegevens of duidelijke namen) en welke facultatieve informatie door de deelnemers wordt verstrekt. Naast de verwerking ten behoeve van de uitvoering van de conferentie, kunnen de gegevens van deelnemers ook door de conferentieplatforms worden verwerkt voor beveiligingsdoeleinden of om de dienstverlening te optimaliseren. De verwerkte gegevens omvatten persoonlijke informatie (voornaam, achternaam), contactinformatie (e-mailadres, telefoonnummer), toegangsgegevens (toegangscodes of wachtwoorden), profielfoto's, informatie over de professionele positie/functie, het IP-adres van de internettoegang, informatie over de eindapparatuur van de deelnemers, hun besturingssysteem, de browser en de technische en taalkundige instellingen ervan, informatie over de inhoudelijke communicatieprocessen, d.w.z. vermeldingen in chats en audio- en videogegevens, evenals het gebruik van andere beschikbare functies (bijv. enquêtes). De inhoud van de communicatie wordt gecodeerd voor zover de conferentieaanbieders dit technisch mogelijk maken. Als deelnemers als gebruikers bij de conferentieplatforms zijn geregistreerd, kunnen verdere gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de overeenkomst met de respectieve conferentieaanbieder.


Loggen en registreren: Indien tekstinvoer, deelnemingsresultaten (bv. van enquêtes) en video- of geluidsopnamen worden opgenomen, wordt dit vooraf op transparante wijze aan de deelnemers meegedeeld en wordt hen - indien nodig - om toestemming gevraagd.


Gegevensbeschermingsmaatregelen van de deelnemers: Raadpleeg de gegevensbeschermingsinformatie van de conferentieplatforms voor details over de verwerking van uw gegevens en selecteer de voor u optimale beveiligings- en gegevensbeschermingsinstellingen in het kader van de instellingen van de conferentieplatforms. Zorg bovendien voor gegevens- en privacybescherming op de achtergrond van uw opname voor de duur van een conferentie (bijv. door huisgenoten te verwittigen, deuren te vergrendelen en de achtergrondmaskeerfunctie te gebruiken, indien technisch mogelijk). Links naar de conferentiezalen en toegangsgegevens mogen niet worden doorgegeven aan onbevoegde derden.

Opmerkingen over de rechtsgrondslagen: Voor zover wij naast de conferentieplatforms ook gegevens van gebruikers verwerken en gebruikers om toestemming vragen om inhoud van de conferenties of bepaalde functies te gebruiken (bijv. toestemming voor een opname van conferenties), is de rechtsgrondslag van de verwerking deze toestemming.  Verder kan onze verwerking noodzakelijk zijn voor het nakomen van onze contractuele verplichtingen (bijv. in deelnemerslijsten, in geval van herverwerking van Conferentieresultaten, enz.) Anders worden de gebruikersgegevens verwerkt op basis van onze legitieme belangen in efficiënte en veilige communicatie met onze communicatiepartners.


 • Verwerkte gegevenstypen: Inventarisgegevens (bijv. namen, adressen); Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers); Inhoudsgegevens (bijv. tekstinvoer, foto's, video's); Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); Meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Communicatiepartner (Ontvangers van e-mails, brieven, enz.); Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van onlinediensten); Afgebeelde personen.
 • Doeleinden van de verwerking: Levering van contractuele diensten en klantenondersteuning; Contactaanvragen en communicatie; Kantoor- en organisatieprocedures.
 • Rechtsgrondslag: Legitieme belangen (artikel 6 (1) (f) GDPR).


Sollicitatieprocedure


De sollicitatieprocedure vereist dat aanvragers ons de gegevens verstrekken die nodig zijn voor hun beoordeling en selectie. De vereiste informatie is te vinden in de functieomschrijving of, in het geval van onlineformulieren, in de informatie die daarin is opgenomen. 


In principe omvat de vereiste informatie persoonlijke gegevens zoals naam, adres, een contactmogelijkheid en een bewijs van de kwalificaties die voor een bepaalde baan vereist zijn. Op verzoek verstrekken wij u graag aanvullende informatie.


Indien beschikbaar gesteld, kunnen aanvragers hun aanvraag via een online formulier indienen. De gegevens worden volgens de stand van de techniek versleuteld aan ons doorgegeven. Kandidaten kunnen hun sollicitatie ook per e-mail naar ons sturen. Houd er echter rekening mee dat e-mails op het internet over het algemeen niet gecodeerd worden verzonden. In de regel worden e-mails tijdens het transport versleuteld, maar niet op de servers van waaruit ze worden verzonden en ontvangen. Wij kunnen daarom geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor het transmissietraject van de toepassing tussen de verzender en de ontvangst op onze server. Voor het zoeken naar sollicitanten, het indienen van sollicitaties en het selecteren van sollicitanten kunnen wij gebruik maken van software, platforms en diensten voor sollicitantenbeheer en werving en selectie van derden, overeenkomstig de wettelijke vereisten. Aanvragers kunnen contact met ons opnemen over hoe zij hun aanvraag kunnen indienen of deze per post naar ons opsturen.


Verwerking van bijzondere categorieën van gegevens: Indien in het kader van de sollicitatieprocedure bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van artikel 9, lid 1, GDPR (bijvoorbeeld gezondheidsgegevens, zoals de status van zwaar gehandicapte of etnische afkomst) van sollicitanten worden gevraagd, zodat de verantwoordelijke persoon of de betrokkene zijn rechten uit hoofde van het arbeidsrecht en de wetgeving inzake sociale zekerheid en sociale bescherming kan uitoefenen en zijn taken in dit verband kan vervullen, wordt de verwerking ervan uitgevoerd overeenkomstig artikel 9, lid 1, onder b), GDPR, in het geval van de bescherming van vitale belangen van sollicitanten of andere personen overeenkomstig artikel 9, lid 1, onder c), GDPR of met het oog op preventieve gezondheidszorg of arbeidsgeneeskunde, voor de beoordeling van de arbeidsgeschiktheid van de werknemer, voor medische diagnostiek, zorg of behandeling in de gezondheids- of sociale sector of voor het beheer van stelsels en diensten in de gezondheids- of sociale sector overeenkomstig artikel 9, lid 1, onder h), GDPR. In het geval van een mededeling van bijzondere categorieën van gegevens op basis van vrijwillige toestemming, vindt de verwerking ervan plaats op basis van artikel 9, lid 1, onder a), GDPR.


Schat aan gegevens: Bij een succesvolle sollicitatie kunnen de door de sollicitanten verstrekte gegevens door ons verder worden verwerkt ten behoeve van de arbeidsverhouding. Als de sollicitatie naar een baan niet succesvol is, worden de gegevens van de sollicitant verwijderd. De gegevens van aanvragers worden ook gewist als een aanvraag wordt ingetrokken, waartoe aanvragers te allen tijde het recht hebben. De verwijdering vindt plaats uiterlijk na het verstrijken van een periode van zes maanden, zodat wij eventuele vervolgvragen over de aanvraag kunnen beantwoorden en kunnen voldoen aan onze bewijsplicht op grond van de regelgeving inzake gelijke behandeling van sollicitanten. Wij zullen uw sollicitatiedocumenten alleen langer bewaren en u in aanmerking nemen voor toekomstige vacatures als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven. In dat geval verwijderen wij uw gegevens aan het einde van het tweede volledige kalenderjaar na ontvangst van uw aanvraag. Facturen voor eventuele vergoeding van reiskosten worden gearchiveerd in overeenstemming met de belastingvoorschriften.


Toelating tot een talentpool - Toelating tot een talentpool, indien aangeboden, is gebaseerd op instemming. Sollicitanten worden ervan in kennis gesteld dat hun toestemming om in de talentenpool te worden opgenomen vrijwillig is, geen invloed heeft op de huidige sollicitatieprocedure en dat zij hun toestemming op elk moment voor de toekomst kunnen intrekken.


 • Verwerkte gegevenstypen: Inventarisgegevens (bv. namen, adressen); Contactgegevens (bv. e-mail, telefoonnummers); Inhoudelijke gegevens (bv. tekstinvoer, foto's, video's); Gegevens over de sollicitant (bv. persoonsgegevens, post- en contactadressen en de bij de sollicitatie behorende documenten en de daarin vervatte informatie, zoals sollicitatiebrief, curriculum vitae, getuigschriften, enz., alsmede andere informatie over de persoon of de kwalificaties van sollicitanten die in verband met een specifieke baan of vrijwillig door sollicitanten wordt verstrekt).
 • Betrokkenen: Sollicitanten.
 • Doeleinden van de verwerking: Sollicitatieprocedure (vaststelling en eventuele latere uitvoering alsmede eventuele latere beëindiging van de arbeidsrelatie).
 • Rechtsgrondslag: Sollicitatieprocedure als precontractuele of contractuele relatie (artikel 6, lid 1, onder b) GDPR).


Het verzamelen en verwerken van de genoemde persoonsgegevens is uitsluitend bedoeld voor het vervullen van functies. Indien een functie bij een andere onderneming van de SKIDATA Groep moet worden vervuld, geven wij uw gegevens door aan deze gelieerde onderneming (dochteronderneming). Uw gegevens worden over het algemeen echter alleen doorgegeven aan de kantoren en afdelingen die verantwoordelijk zijn voor de sollicitatieprocedure. 


Voor individuele functies schakelen wij ter ondersteuning ook partners in (bijv. personeelsadviseurs, externe recruiters), aan wie uw gegevens vervolgens worden doorgegeven. Wij zullen u informeren over de betrokkenheid van een specifieke partner. In ieder geval sluiten wij in deze gevallen een overeenkomst voor orderverwerking met de partner, die voldoende garanties biedt dat uw gegevens ook door de partner op een wettelijke en vertrouwelijke manier worden behandeld. 


Cloud diensten


Wij maken gebruik van via internet toegankelijke softwarediensten (zogenaamde "cloud services", ook wel "Software as a Service" genoemd) die op de servers van haar providers worden aangeboden voor de opslag en het beheer van inhoud (bijv. opslag en beheer van documenten, uitwisseling van documenten, inhoud en informatie met bepaalde ontvangers of publicatie van inhoud en informatie).


In dit kader kunnen persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen op de servers van de provider voor zover deze gegevens deel uitmaken van communicatieprocessen met ons of anderszins door ons worden verwerkt in overeenstemming met dit privacybeleid. Deze gegevens kunnen met name omvatten: stamgegevens en contactgegevens van betrokkenen, gegevens over processen, contracten, andere procedures en de inhoud daarvan. Cloud service providers verwerken ook gebruiksgegevens en metadata die zij gebruiken voor beveiliging en serviceoptimalisatie.


Als wij clouddiensten gebruiken om documenten en inhoud aan andere gebruikers of openbaar toegankelijke websites, formulieren, enz. te verstrekken, kunnen providers cookies op de apparaten van gebruikers opslaan voor webanalyse of om gebruikersinstellingen te onthouden (bijv. in het geval van mediabesturing).


 • Verwerkte gegevenstypen: Inventarisgegevens (bijv. namen, adressen); Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers); Inhoudsgegevens (bijv. tekstinvoer, foto's, video's); Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); Meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Klanten; Medewerkers (bijv. Werknemers, sollicitanten); Potentiële klanten; Communicatiepartner (Ontvangers van e-mails, brieven, enz.).
 • Doeleinden van de verwerking: Kantoor- en organisatieprocedures; Informatietechnologie-infrastructuur (exploitatie en beschikbaarstelling van informatiesystemen en technische apparatuur, zoals computers, servers, enz.)
 • Rechtsgrondslag: Legitieme belangen (artikel 6 (1) (f) GDPR).


Nieuwsbrief en elektronische communicatie


Wij versturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische mededelingen (hierna "nieuwsbrieven" genoemd) alleen met toestemming van de ontvanger of een wettelijke toestemming. Voor zover de inhoud van de nieuwsbrief specifiek wordt beschreven in het kader van de registratie, is deze bepalend voor de toestemming van de gebruiker. Anders bevatten onze nieuwsbrieven informatie over onze diensten en ons.


Om u te abonneren op onze nieuwsbrieven is het over het algemeen voldoende om uw e-mailadres in te voeren. Wij kunnen u echter vragen om een naam op te geven zodat wij u persoonlijk kunnen contacteren in de nieuwsbrief of om verdere informatie te verstrekken indien dit nodig is voor de nieuwsbrief.


 • Dubbele opt-in procedure: De aanmelding voor onze nieuwsbrief vindt in het algemeen plaats in een zogenaamde Double-Opt-In procedure. Dit betekent dat u na registratie een e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd uw registratie te bevestigen. Deze bevestiging is nodig zodat niemand zich met externe e-mailadressen kan registreren. 
  De inschrijvingen voor de nieuwsbrief worden geregistreerd om het registratieproces volgens de wettelijke voorschriften te kunnen bewijzen. Dit omvat het opslaan van de inlog- en bevestigingstijden en het IP-adres. Ook de wijzigingen van uw gegevens die bij de verzenddienstverlener zijn opgeslagen, worden geregistreerd.
 • Verwijdering en beperking van de verwerking: Wij kunnen de uitgeschreven e-mailadressen maximaal drie jaar bewaren op basis van onze legitieme belangen alvorens ze te verwijderen om bewijs te leveren van voorafgaande toestemming. De verwerking van deze gegevens is beperkt tot een eventuele verdediging tegen claims. Een individueel verzoek tot verwijdering is te allen tijde mogelijk, mits tegelijkertijd het bestaan van een toestemming wordt bevestigd. In het geval van een verplichting tot permanente inachtneming van een bezwaar behouden wij ons het recht voor het e-mailadres uitsluitend voor dit doel op te slaan in een blokkadelijst.
  De registratie van het registratieproces vindt plaats op basis van onze legitieme belangen om het goede verloop ervan aan te tonen. Als wij een dienstverlener opdracht geven om e-mails te versturen, gebeurt dit op basis van onze legitieme belangen in een efficiënt en veilig verzendingssysteem.

Inhoud:
 
Informatie over ons, onze diensten, promoties en aanbiedingen.
 • Verwerkte gegevenstypen: Inventarisgegevens (bijv. namen, adressen); Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers); Meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen); Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden).
 • Betrokkenen: Communicatiepartner (Ontvangers van e-mails, brieven, enz.).
 • Doeleinden van de verwerking: Direct marketing (bijvoorbeeld via e-mail of post).
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (Artikel 6 (1) (a) GDPR).
 • Opt-Out: U kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief te allen tijde annuleren, d.w.z. uw toestemming intrekken of bezwaar maken tegen verdere ontvangst. U vindt een link om de nieuwsbrief te annuleren aan het einde van elke nieuwsbrief of u kunt anders een van de bovenstaande contactmogelijkheden gebruiken, bij voorkeur e-mail. 


Verdere informatie over verwerkingsmethoden, procedures en gebruikte diensten:


Meting van openingspercentages en klikpercentages: De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamde "web-beacon", d.w.z. een bestand ter grootte van een pixel, dat wordt opgehaald van onze server wanneer de nieuwsbrief wordt geopend of, indien wij gebruik maken van een mailingdienstverlener, van diens server. In het kader van deze opvraging wordt eerst technische informatie verzameld, zoals informatie over de browser en uw systeem, alsmede uw IP-adres en het tijdstip van opvraging. Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van onze nieuwsbrief op basis van technische gegevens of doelgroepen en hun leesgedrag op basis van hun opvraagpunten (die kunnen worden bepaald met behulp van het IP-adres) of toegangstijden. Deze analyse omvat ook het bepalen of nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links wordt geklikt. Deze informatie wordt toegewezen aan de individuele ontvangers van de nieuwsbrief en opgeslagen in hun profielen totdat de profielen worden verwijderd. De evaluaties dienen ons veel meer om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en om onze inhoud aan hen aan te passen of om andere inhoud te sturen in overeenstemming met de interesses van onze gebruikers.Het meten van openingspercentages en klikpercentages, evenals het opslaan van de meetresultaten in de profielen van de gebruikers en hun verdere verwerking zijn gebaseerd op de toestemming van de gebruikers. Een afzonderlijk bezwaar tegen de prestatiemeting is helaas niet mogelijk, in dat geval moet het gehele abonnement op de nieuwsbrief worden opgezegd of bezwaar worden gemaakt. In dat geval worden de opgeslagen profielgegevens gewist; Rechtsgrondslag: Toestemming (Artikel 6 (1) (a) GDPR).


Commerciële communicatie per e-mail, post, fax of telefoon


Wij verwerken persoonsgegevens voor promotionele communicatie, die kan worden uitgevoerd via verschillende kanalen, zoals e-mail, telefoon, post of fax, in overeenstemming met de wettelijke vereisten.


De ontvangers hebben het recht hun toestemming te allen tijde in te trekken of bezwaar te maken tegen de reclamecommunicatie.


Na herroeping of bezwaar bewaren wij op basis van onze legitieme belangen de gegevens die nodig zijn om de vroegere toestemming tot contact of verzending aan te tonen, tot drie jaar na het einde van het jaar van herroeping of bezwaar. De verwerking van deze gegevens is beperkt tot een eventuele verdediging tegen claims. Op basis van het legitieme belang om de herroeping, respectievelijk het bezwaar van de gebruikers permanent te observeren, slaan wij verder de gegevens op die nodig zijn om een hernieuwd contact te voorkomen (bijv. afhankelijk van het communicatiekanaal, het e-mailadres, telefoonnummer, naam).


 • Verwerkte gegevenstypen: Inventarisgegevens (bijv. namen, adressen); Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers).
 • Betrokkenen: Communicatiepartner (Ontvangers van e-mails, brieven, enz.).
 • Doeleinden van de verwerking: Direct marketing (bijvoorbeeld via e-mail of post).
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (Artikel 6 (1) (a) GDPR); Legitieme belangen (Artikel 6 (1) (f) GDPR).


Sweepstakes en prijsvragen


Wij verwerken de persoonsgegevens van deelnemers aan wedstrijden, inhoud, verlotingen, prijstrekkingen of sweepstakes (hierna "wedstrijden" genoemd) alleen in overeenstemming met de relevante regelgeving inzake gegevensbescherming en indien de verwerking contractueel noodzakelijk is voor het aanbieden, uitvoeren en afhandelen van de wedstrijd, de deelnemers toestemming hebben gegeven voor de verwerking of de verwerking onze legitieme belangen dient (bijv. in de veiligheid van de wedstrijd of de bescherming van onze belangen tegen misbruik door mogelijke registratie van IP-adressen bij inzendingen voor de wedstrijd.


In het geval dat inzendingen in het kader van de wedstrijden worden gepubliceerd (bijv. als onderdeel van een stemming of presentatie van de inzendingen van de wedstrijd, of de winnaar of de verslaggeving over de wedstrijd), wijzen wij erop dat de namen van de deelnemers ook in dit verband kunnen worden gepubliceerd. De deelnemers kunnen hiertegen te allen tijde bezwaar maken.


Als de wedstrijden plaatsvinden binnen een online platform of een sociaal netwerk (bijv. Facebook of Instagram, hierna te noemen "online platform"), zijn ook de gebruiks- en gegevensbeschermingsbepalingen van de respectieve online platforms van toepassing. In dergelijke gevallen wijzen wij erop dat wij verantwoordelijk zijn voor de informatie die de deelnemers in het kader van het vergelijkend onderzoek verstrekken en dat wij moeten worden gecontacteerd met betrekking tot de vergelijkende onderzoeken.


De gegevens van de deelnemers worden gewist zodra de wedstrijd is afgelopen en de gegevens niet meer nodig zijn om de winnaars te informeren of omdat er vragen over de wedstrijd te verwachten zijn. In het algemeen worden de gegevens van de deelnemers uiterlijk 6 maanden na afloop van de wedstrijd gewist. De gegevens van winnaars kunnen voor langere tijd worden bewaard, bijvoorbeeld om vragen over de prijzen te beantwoorden of om de prijzen uit te reiken; in dat geval hangt de bewaartermijn af van het soort prijs en bedraagt hij maximaal drie jaar voor artikelen of diensten, bijvoorbeeld om garantieclaims te kunnen verwerken. Bovendien kunnen de gegevens van de deelnemers langer worden bewaard, bijvoorbeeld in de vorm van berichtgeving over de wedstrijd in online en offline media.


Voor zover de gegevens in het kader van de wedstrijd voor andere doeleinden zijn verzameld, gelden voor de verwerking en de opslagperiode de privacy-informatie voor dit gebruik (bijvoorbeeld in het geval van inschrijving voor een nieuwsbrief in het kader van een wedstrijd).


Verwerkte gegevenstypen: Inventarisgegevens (bijv. namen, adressen); Inhoudsgegevens (bijv. tekstinvoer, foto's, video's); Meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
Betrokkenen: Deelnemers aan sweepstakes en prijsvragen.
Doeleinden van de verwerking: Het houden van sweepstakes en prijsvragen.
Rechtsgrondslag: Uitvoering van een contract en voorafgaande verzoeken (artikel 6 (1) (b) GDPR).


Webanalyse, -bewaking en -optimalisatie


Webanalyse wordt gebruikt om het bezoekersverkeer op onze website te evalueren en kan het gedrag, de interesses of demografische informatie van gebruikers, zoals leeftijd of geslacht, als pseudoniemen bevatten. Met behulp van webanalyse kunnen wij bijvoorbeeld herkennen op welk moment onze online diensten of hun functies of inhoud het meest worden gebruikt of herhaaldelijk worden opgevraagd, en welke gebieden moeten worden geoptimaliseerd.


Naast webanalyse kunnen wij ook gebruik maken van testprocedures, bijvoorbeeld om verschillende versies van onze online diensten of onderdelen daarvan te testen en te optimaliseren.


Tenzij hieronder anders vermeld, kunnen voor deze doeleinden profielen, d.w.z. voor een gebruiksproces geaggregeerde gegevens, worden aangemaakt en kan de informatie in een browser of in een eindapparaat worden opgeslagen en daaruit worden gelezen. De verzamelde informatie omvat met name de bezochte websites en de daar gebruikte elementen, alsmede technische informatie zoals de gebruikte browser, het gebruikte computersysteem en informatie over gebruikstijden. Als gebruikers hebben ingestemd met het verzamelen van hun locatiegegevens van ons of van de leveranciers van de diensten die wij gebruiken, kunnen locatiegegevens ook worden verwerkt.


Tenzij hieronder anders vermeld, kunnen voor deze doeleinden profielen, dat wil zeggen samengevatte gegevens voor een gebruiksproces of gebruiker, worden aangemaakt en opgeslagen in een browser of eindapparaat (zogenaamde "cookies") of kunnen soortgelijke processen worden gebruikt voor hetzelfde doel. De verzamelde informatie omvat met name de bezochte websites en de daar gebruikte elementen, alsmede technische informatie zoals de gebruikte browser, het gebruikte computersysteem en informatie over gebruikstijden. Als gebruikers hebben ingestemd met het verzamelen van hun locatiegegevens of profielen aan ons of aan de aanbieders van de diensten die wij gebruiken, kunnen deze ook worden verwerkt, afhankelijk van de aanbieder.


Ook de IP-adressen van de gebruikers worden opgeslagen. Wij gebruiken echter elke bestaande IP-maskeringsprocedure (d.w.z. pseudonimisering door het IP-adres in te korten) om de gebruiker te beschermen. In het algemeen worden in het kader van webanalyse, A/B-tests en optimalisatie geen gebruikersgegevens (zoals e-mailadressen of namen) opgeslagen, maar pseudoniemen. Dit betekent dat wij, evenals de leveranciers van de gebruikte software, de werkelijke identiteit van de gebruikers niet kennen, maar alleen de informatie die in hun profiel is opgeslagen ten behoeve van de respectieve processen.


 • Verwerkte gegevenstypen: Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden); Meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bijv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: Web Analytics (bijv. toegangsstatistieken, herkenning van terugkerende bezoekers); Profielen met gebruikersgerelateerde informatie (aanmaken van gebruikersprofielen); Targeting (bijv. profilering op basis van interesses en gedrag, gebruik van cookies); Levering van onze online diensten en bruikbaarheid.
 • Veiligheidsmaatregelen: IP-maskering (Pseudonimisering van het IP-adres).
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (Artikel 6 (1) (a) GDPR).


Verdere informatie over verwerkingsmethoden, procedures en gebruikte diensten:

Google Analytics: Webanalyse, bereikmeting en meting van gebruikersverkeer; Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; Rechtsgrondslag: Toestemming (Artikel 6 (1) (a) GDPR); Website https://marketingplatform.google.com/intl/en/about/analytics/; Privacybeleid https://policies.google.com/privacy; Overeenkomst gegevensverwerking https://business.safety.google/adsprocessorterms/; Standaard Contractuele Clausules (Waarborgen van het niveau van gegevensbescherming bij verwerking van gegevens in derde landen)  https://business.safety.google/adsprocessorterms; Opt-Out: Opt-Out-Plugin https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en, Instellingen voor de weergave van advertenties https://adssettings.google.com/authenticated; Verdere informatie https://privacy.google.com/businesses/adsservices(Soorten verwerking en verwerkte gegevens).


Online marketing


Wij verwerken persoonsgegevens met het oog op online marketing, die met name de marketing van advertentieruimte of de weergave van reclame en andere inhoud (gezamenlijk "Inhoud" genoemd) op basis van de potentiële interesses van gebruikers en de meting van hun doeltreffendheid kan omvatten. 


Voor deze doeleinden worden zogenaamde gebruikersprofielen aangemaakt en opgeslagen in een bestand (zogenaamde "cookie") of een soortgelijke procedure waarin de relevante gebruikersinformatie voor de weergave van de bovengenoemde inhoud wordt opgeslagen. Deze informatie kan bijvoorbeeld bestaan uit bekeken inhoud, bezochte websites, gebruikte online netwerken, communicatiepartners en technische informatie zoals de gebruikte browser, het gebruikte computersysteem en informatie over gebruikstijden en gebruikte functies. Als gebruikers toestemming hebben gegeven voor het verzamelen van hun 'sideline' gegevens, kunnen deze ook worden verwerkt.


Ook de IP-adressen van de gebruikers worden opgeslagen. Wij gebruiken echter IP-maskeerprocedures (d.w.z. pseudonimisering door het IP-adres in te korten) om de bescherming van de gebruiker te waarborgen door een pseudoniem te gebruiken. In het algemeen worden in het kader van de online marketing geen duidelijke gebruikersgegevens (zoals e-mailadressen of namen) beveiligd, maar pseudoniemen. Dit betekent dat wij, evenals de aanbieders van online marketingprocedures, de werkelijke identiteit van de gebruikers niet kennen, maar alleen de informatie die in hun profiel is opgeslagen.


De informatie in de profielen wordt meestal opgeslagen in de cookies of soortgelijke geheugenprocedures. Deze cookies kunnen later, meestal ook op andere websites die dezelfde online marketingtechnologie gebruiken, worden gelezen en geanalyseerd met het oog op de weergave van de inhoud, alsook worden aangevuld met andere gegevens en opgeslagen op de server van de aanbieder van de online marketingtechnologie.


Bij wijze van uitzondering kunnen duidelijke gegevens aan de profielen worden toegewezen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de gebruikers lid zijn van een sociaal netwerk waarvan wij de online marketingtechnologie gebruiken en het netwerk de profielen van de gebruikers koppelt in de bovengenoemde gegevens. Houd er rekening mee dat gebruikers aanvullende overeenkomsten kunnen aangaan met de aanbieders van sociale netwerken of andere dienstverleners, bijvoorbeeld door toestemming te geven als onderdeel van een registratieproces.


In principe krijgen wij alleen toegang tot samengevatte informatie over de prestaties van onze advertenties. In het kader van de zogenaamde conversiemeting kunnen wij echter nagaan welke van onze online marketingprocessen hebben geleid tot een zogenaamde conversie, d.w.z. tot het sluiten van een overeenkomst met ons. De conversiemeting wordt alleen gebruikt voor de prestatieanalyse van onze marketingactiviteiten.


Tenzij anders vermeld, vragen wij u er rekening mee te houden dat de gebruikte cookies gedurende twee jaar worden opgeslagen.


 • Verwerkte gegevenstypen: Inhoudsgegevens (bijv. tekstinvoer, foto's, video's); Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); Meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen); Gebeurtenisgegevens (Facebook) ("Gebeurtenisgegevens" zijn gegevens die door ons kunnen worden doorgegeven aan Facebook, bijv. via Facebook-pixels (via apps of andere middelen) en die betrekking hebben op personen of hun handelingen; de gegevens omvatten bijvoorbeeld informatie over bezoeken aan websites, interacties met inhoud, functies, installaties van apps, aankopen van producten, enz.; Gebeurtenisgegevens worden verwerkt met het oog op het creëren van doelgroepen voor inhoud en reclame-informatie (Custom Audiences); Gebeurtenisgegevens omvatten niet de feitelijke inhoud (zoals schriftelijke opmerkingen), aanmeldingsgegevens en Contactgegevens (zoals namen, e-mailadressen en telefoonnummers). Gebeurtenisgegevens worden door Facebook na maximaal twee jaar verwijderd, de Custom Audiences die ervan zijn gemaakt met het verwijderen van onze Facebook-account).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bijv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: Web Analytics (bijv. toegangsstatistieken, herkenning van terugkerende bezoekers); Targeting (bijv. profilering op basis van interesses en gedrag, gebruik van cookies); Conversion tracking (Meten van de effectiviteit van marketingactiviteiten); Affiliate Tracking; Marketing; Profielen met gebruikersgerelateerde informatie (Maken van gebruikersprofielen); Custom Audiences (Selectie van relevante doelgroepen voor marketingdoeleinden of andere output van content); Levering van onze online diensten en bruikbaarheid.
 • Veiligheidsmaatregelen: IP-maskering (Pseudonimisering van het IP-adres).
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (Artikel 6 (1) (a) GDPR).
 • Opt-Out: Wij verwijzen naar het privacybeleid van de respectieve dienstverleners en de mogelijkheden tot verzet (de zogenaamde "opt-out"). Als er geen expliciete opt-out optie is aangegeven, is het mogelijk om cookies te deactiveren in de instellingen van uw browser. Dit kan echter de functies van ons online aanbod beperken. Verdere informatie over verwerkingsmethoden, procedures en gebruikte diensten:
 • Facebook Pixel en Custom Audiences (aangepaste doelgroepen): Met behulp van de Facebook-pixel (of gelijkwaardige functies, om Event-Data of Contactinformatie via interfaces of andere software in apps door te geven) kan Facebook enerzijds de bezoekers van onze online diensten als doelgroep voor de presentatie van advertenties (zogenaamde "Facebook-advertenties") bepalen. Dienovereenkomstig gebruiken wij Facebook-pixels om door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen weer te geven aan Facebook-gebruikers en binnen de diensten van met Facebook samenwerkende partners (zogenaamde "audience network" https://www.facebook.com/audiencenetwork/) die interesse hebben getoond in onze online diensten of die bepaalde kenmerken hebben (bijvoorbeeld interesses in bepaalde onderwerpen of producten die worden bepaald op basis van de bezochte websites) die wij aan Facebook doorgeven (zogenaamde "custom audiences"). Met behulp van Facebook-pixels willen wij er ook voor zorgen dat onze Facebook-advertenties overeenkomen met de potentiële belangstelling van gebruikers en niet vervelend overkomen. De Facebook-pixel stelt ons ook in staat de effectiviteit van Facebook-advertenties te volgen voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden door te laten zien of gebruikers naar onze website zijn verwezen nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt (bekend als "conversietracking"); Dienstverlener: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland; Rechtsgrondslag: Toestemming (Artikel 6 (1) (a) GDPR); Website https://www.facebook.com; Privacybeleid https://www.facebook.com/about/privacy; Overeenkomst gegevensverwerking https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing; Nadere informatie: Gebeurtenisgegevens van gebruikers, d.w.z. gedrags- en interessegegevens, worden verwerkt ten behoeve van gerichte reclame en publieksopbouw op basis van de overeenkomst inzake gezamenlijk beheer ("Controller Addendum", https://www.facebook.com/legal/controller_addendum). Het gezamenlijke beheer is beperkt tot het verzamelen en overdragen van de gegevens aan Meta Platforms Ireland Limited, een bedrijf gevestigd in de EU. Verdere verwerking van de gegevens is de exclusieve verantwoordelijkheid van Meta Platforms Ireland Limited, wat met name betrekking heeft op de overdracht van de gegevens aan het moederbedrijf Meta Platforms, Inc. in de VS (op basis van standaard contractuele clausules gesloten tussen Meta Platforms Ireland Limited en Meta Platforms, Inc.).

Profielen in sociale netwerken (sociale media)


Wij onderhouden online aanwezigheid binnen sociale netwerken en verwerken gebruikersgegevens in deze context om te communiceren met de gebruikers die daar actief zijn of om informatie over ons aan te bieden.


Wij wijzen erop dat gebruikersgegevens buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Dit kan risico's voor gebruikers met zich meebrengen, bijvoorbeeld doordat het moeilijker wordt de rechten van gebruikers af te dwingen.


Bovendien worden gebruikersgegevens gewoonlijk binnen sociale netwerken verwerkt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Gebruikersprofielen kunnen bijvoorbeeld worden aangemaakt op basis van gebruikersgedrag en de bijbehorende interesses van gebruikers. De gebruikersprofielen kunnen dan bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de netwerken advertenties te plaatsen die vermoedelijk overeenkomen met de interesses van de gebruikers. Voor deze doeleinden worden meestal cookies opgeslagen op de computer van de gebruiker, waarin het gebruiksgedrag en de interesses van de gebruiker worden opgeslagen. Bovendien kunnen gegevens in de gebruikersprofielen worden opgeslagen, onafhankelijk van de apparaten die de gebruikers gebruiken (vooral als de gebruikers lid zijn van de respectieve netwerken of dat later zullen worden).


Voor een gedetailleerde beschrijving van de respectieve verwerkingshandelingen en de opt-out opties, verwijzen wij naar de respectieve verklaringen inzake gegevensbescherming en informatie verstrekt door de aanbieders van de respectieve netwerken.


Ook in het geval van verzoeken om informatie en de uitoefening van rechten van betrokkenen wijzen wij erop dat deze het best bij de aanbieders kunnen worden ingediend. Alleen de providers hebben toegang tot de gegevens van de gebruikers en kunnen direct passende maatregelen nemen en informatie verstrekken. Mocht u nog hulp nodig hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.


 • Verwerkte gegevenstypen: Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers); Inhoudsgegevens (bijv. tekstinvoer, foto's, video's); Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden); Meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bijv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: Contactverzoeken en communicatie; Feedback (bijvoorbeeld het verzamelen van feedback via een online formulier); Marketing.
 • Rechtsgrondslag: Legitieme belangen (artikel 6 (1) (f) GDPR).


Verdere informatie over verwerkingsmethoden, procedures en gebruikte diensten:


 • Instagram: Sociaal netwerk; Dienstverlener: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland; Rechtsgrondslag: Gerechtvaardigde belangen (artikel 6, lid 1, onder f) GDPR); Website https://www.instagram.com; Privacybeleid https://instagram.com/about/legal/privacy.
 • Facebook-Seiten: Profielen binnen het sociale netwerk Facebook - Wij zijn samen met Meta Platforms Ireland Limited verantwoordelijk (zogenaamde "joint controller") voor het verzamelen (maar niet voor de verdere verwerking) van gegevens van bezoekers van onze Facebook-pagina. Deze gegevens omvatten informatie over de soorten inhoud die gebruikers bekijken of waarmee zij interageren, of de acties die zij ondernemen (zie "Dingen die u en anderen doen en verstrekken" in het Facebook Gegevensbeleid https://www.facebook.com/policy), en informatie over de apparaten die gebruikers gebruiken (bijv. IP-adressen, besturingssysteem, browsertype, taalinstellingen, cookie-informatie; zie "Apparaatinformatie" in het Facebook Gegevensbeleid https://www.facebook.com/policy). Zoals uitgelegd in het gegevensbeleid van Facebook onder "Hoe gebruiken wij deze informatie?" Facebook verzamelt en gebruikt ook informatie om analysediensten, bekend als "pagina-inzichten", te leveren aan website-exploitanten om hen te helpen begrijpen hoe mensen interageren met hun pagina's en met de inhoud ervan. Wij hebben een speciale overeenkomst met Facebook gesloten ("Informatie over Page-Insights", https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum), waarin met name de veiligheidsmaatregelen zijn geregeld die Facebook in acht moet nemen en waarin Facebook ermee heeft ingestemd de rechten van de betrokken personen te vervullen (d.w.z. gebruikers kunnen verzoeken om toegang tot of verwijdering van informatie rechtstreeks naar Facebook sturen). De rechten van gebruikers (met name op toegang tot informatie, wissen, bezwaar en klacht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit) worden niet beperkt door de overeenkomsten met Facebook. Meer informatie vindt u in de "Informatie over Page Insights" (https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data); Dienstverlener: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland; Rechtsgrondslag: Gerechtvaardigde belangen (artikel 6, lid 1, onder f) GDPR); Website https://www.facebook.com; Privacybeleid https://www.facebook.com/about/privacy; Standaard Contractuele Clausules (Waarborgen van het niveau van gegevensbescherming bij verwerking van gegevens in derde landen) https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum; Nadere informatie: Overeenkomst inzake gezamenlijke zeggenschap https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. Het gezamenlijke beheer is beperkt tot het verzamelen en overdragen van de gegevens aan Meta Platforms Ireland Limited, een bedrijf gevestigd in de EU. Verdere verwerking van de gegevens is de exclusieve verantwoordelijkheid van Meta Platforms Ireland Limited, wat met name betrekking heeft op de overdracht van de gegevens aan het moederbedrijf Meta Platforms, Inc. in de VS (op basis van standaard contractuele clausules gesloten tussen Meta Platforms Ireland Limited en Meta Platforms, Inc.).
 • LinkedIn: Sociaal netwerk; Dienstverlener: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza Wilton Place, Dublin 2, Ierland; Rechtsgrondslag: Gerechtvaardigde belangen (artikel 6, lid 1, onder f) GDPR); Website https://www.linkedin.com; Privacybeleid https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy; Overeenkomst gegevensverwerking https://legal.linkedin.com/dpa; Standaard Contractuele Clausules (Waarborgen van het niveau van gegevensbescherming bij verwerking van gegevens in derde landen) https://legal.linkedin.com/dpa; Opt-Out https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.
 • Twitter: Sociaal netwerk; Dienstverlener: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Ierland, moedermaatschappij: Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA; Rechtsgrondslag: Gerechtvaardigde belangen (Artikel 6 (1) (f) GDPR); Privacybeleid https://twitter.com/privacy, (Instellingen https://twitter.com/personalization).
 • Xing: Sociaal netwerk; Dienstverlener: New Work SE, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, Duitsland; Rechtsgrondslag: Gerechtvaardigde belangen (artikel 6, lid 1, onder f) GDPR); Website https://www.xing.com; Privacybeleid https://privacy.xing.com/en.


Plugins en ingesloten functies en inhoud


Binnen onze online diensten integreren wij functionele en inhoudselementen die worden verkregen van de servers van hun respectieve providers (hierna "externe providers" genoemd). Dit kunnen bijvoorbeeld afbeeldingen, video's of stadsplattegronden zijn (hierna uniform aangeduid als "Inhoud").


De integratie veronderstelt altijd dat de externe aanbieders van deze inhoud het IP-adres van de gebruiker verwerken, aangezien zij zonder het IP-adres de inhoud niet naar de browser zouden kunnen sturen. Het IP-adres is dus vereist voor de presentatie van deze inhoud of functies. Wij streven ernaar alleen die inhoud te gebruiken, waarvan de respectievelijke aanbieders het IP-adres alleen gebruiken voor de verspreiding van de inhoud. Derden kunnen ook zogenaamde pixeltags (onzichtbare afbeeldingen, ook bekend als "web beacons") gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. De "pixeltags" kunnen worden gebruikt om informatie te evalueren, zoals het bezoekersverkeer op de pagina's van deze website. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en kan technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijden en andere informatie over het gebruik van onze website, en kan worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen.


 • Verwerkte gegevenstypen: Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden); Meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen); Inventarisgegevens (bijv. namen, adressen); Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers); Inhoudsgegevens (bijv. tekstinvoer, foto's, video's).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bijv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: Levering van onze online diensten en bruikbaarheid.
 • Rechtsgrondslag: Legitieme belangen (artikel 6 (1) (f) GDPR).

Verdere informatie over verwerkingsmethoden, procedures en gebruikte diensten:
 • Google Fonts (van Google Server): Het verkrijgen van lettertypes (en symbolen) met het oog op een technisch veilig, onderhoudsvrij en efficiënt gebruik van lettertypes en symbolen wat betreft tijdigheid en laadtijden, hun uniforme presentatie en het in aanmerking nemen van mogelijke beperkingen krachtens het licentierecht. De leverancier van de lettertypes wordt geïnformeerd over het IP-adres van de gebruiker zodat de lettertypes beschikbaar kunnen worden gesteld in de browser van de gebruiker. Bovendien worden technische gegevens (taalinstellingen, schermresolutie, besturingssysteem, gebruikte hardware) doorgegeven die nodig zijn voor de levering van de lettertypes, afhankelijk van de gebruikte apparaten en de technische omgeving. Deze gegevens kunnen worden verwerkt op een server van de aanbieder van de lettertypen in de VS - Wanneer gebruikers onze online diensten bezoeken, sturen hun browsers HTTP-verzoeken naar de Google Fonts Web API. De Google Fonts Web API voorziet gebruikers van de cascading style sheets (CSS) van Google Fonts en vervolgens van de in de CCS gespecificeerde lettertypes. Deze HTTP-verzoeken omvatten (1) het IP-adres dat door elke gebruiker wordt gebruikt om toegang te krijgen tot het internet, (2) de opgevraagde URL op de Google-server, en (3) de HTTP-headers, waaronder de user agent die de browser- en besturingssysteemversies van de websitebezoekers beschrijft, evenals de verwijzende URL (d.w.z. de webpagina waar het Google-lettertype moet worden weergegeven). IP-adressen worden niet geregistreerd of opgeslagen op de servers van Google en worden niet geanalyseerd. De Google Fonts Web API registreert details van HTTP-verzoeken (aangevraagde URL, user agent en verwijzende URL). De toegang tot deze gegevens is beperkt en wordt streng gecontroleerd. De opgevraagde URL identificeert de lettertype-families waarvoor de gebruiker lettertypes wil laden. Deze gegevens worden geregistreerd zodat Google kan bepalen hoe vaak een bepaalde lettertype-familie wordt opgevraagd. Met de Google Fonts Web API moet de user agent overeenkomen met het lettertype dat voor het specifieke browsertype wordt gegenereerd. De gebruikersagent wordt voornamelijk geregistreerd voor foutopsporingsdoeleinden en wordt gebruikt om geaggregeerde gebruiksstatistieken te genereren die de populariteit van lettertype-families meten. Deze geaggregeerde gebruiksstatistieken worden gepubliceerd op de Analytics-pagina van Google Fonts. Ten slotte wordt de doorverwijzende URL gelogd, zodat de gegevens kunnen worden gebruikt voor productieonderhoud en om een geaggregeerd rapport te genereren over topintegraties op basis van het aantal lettertype verzoeken. Google zegt dat het geen van de door Google Fonts verzamelde informatie gebruikt om eindgebruikers te profileren of gerichte advertenties weer te geven; Service provider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; Rechtsgrondslag: Gerechtvaardigde belangen (artikel 6, lid 1, onder f) GDPR); Website https://fonts.google.com/; Privacybeleid https://policies.google.com/privacy; Nadere informatie https://developers.google.com/fonts/faq/privacy?hl=en.
 • YouTube-video's: Video-inhoud; Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, , moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Rechtsgrondslag: Gerechtvaardigde belangen (artikel 6, lid 1, onder f) GDPR); Website https://www.youtube.com; Privacybeleid https://policies.google.com/privacy; Opt-Out: Opt-Out-Plugin https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en,  Instellingen voor de weergave van advertenties https://adssettings.google.com/authenticated.

Wijzigingen en updates van het privacybeleid


Wij verzoeken u vriendelijk zich regelmatig op de hoogte te stellen van de inhoud van onze verklaring inzake gegevensbescherming. Wij zullen het privacybeleid aanpassen wanneer wijzigingen in onze gegevensverwerkingspraktijken dit noodzakelijk maken. Wij zullen u informeren zodra de wijzigingen uw medewerking (bijv. toestemming) of een andere individuele kennisgeving vereisen.


Als wij in dit privacybeleid adressen en contactinformatie van bedrijven en organisaties verstrekken, vragen wij u er rekening mee te houden dat adressen in de loop der tijd kunnen veranderen en dat u de informatie moet controleren voordat u contact met ons opneemt.


Rechten van de betrokkenen


Als betrokkene hebt u op grond van de GDPR verschillende rechten, die met name voortvloeien uit de artikelen 15 tot en met 21 van de GDPR:
 • Recht op bezwaar: U hebt het recht om, op gronden die voortvloeien uit uw bijzondere situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die is gebaseerd op letter (e) of (f) van artikel 6, lid 1, GDPR, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing, hebt u het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke marketing, met inbegrip van profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing.
 • Herroepingsrecht voor toestemmingen: U hebt het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken.
 • Recht op toegang: U hebt het recht om bevestiging te vragen of de gegevens in kwestie zullen worden verwerkt en om hierover te worden geïnformeerd en om nadere informatie en een kopie van de gegevens te ontvangen overeenkomstig de bepalingen van de wet.
 • Recht op rectificatie: U hebt het recht, in overeenstemming met de wet, om aanvulling van de u betreffende gegevens of rectificatie van de u betreffende onjuiste gegevens te verzoeken.
 • Recht op wissen en recht op beperking van de verwerking: Overeenkomstig de wettelijke bepalingen hebt u het recht te eisen dat de betreffende gegevens onmiddellijk worden gewist of dat de verwerking ervan overeenkomstig de wettelijke bepalingen wordt beperkt.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: U hebt het recht om uw gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen in overeenstemming met de wettelijke vereisten, of om te verzoeken dat ze worden doorgegeven aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.
 • Klacht bij de toezichthoudende autoriteit: In overeenstemming met de wet en onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, hebt u ook het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, met name een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, de toezichthoudende autoriteit van uw plaats van tewerkstelling of de plaats van de vermeende inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben een inbreuk vormt op de GDPR.


Terminologie en definities


Dit gedeelte geeft een overzicht van de termen die in dit privacybeleid worden gebruikt. Veel van de termen zijn ontleend aan de wet en voornamelijk gedefinieerd in artikel 4 GDPR. De wettelijke definities zijn bindend. De volgende uitleg daarentegen is vooral bedoeld voor het begrip. De termen zijn alfabetisch gesorteerd.
 
 • Affiliate tracking: Custom Audiences verwijst naar het proces van het bepalen van doelgroepen voor reclamedoeleinden, bijv. de weergave van advertenties. De belangstelling van een gebruiker voor bepaalde producten of onderwerpen op het internet kan bijvoorbeeld worden gebruikt om te concluderen dat de gebruiker geïnteresseerd is in advertenties voor soortgelijke producten of de online winkel waar de gebruiker de producten heeft bekeken. "Lookalike Audiences" is de term die wordt gebruikt om inhoud te beschrijven die als geschikt wordt beschouwd door gebruikers wier profielen of interesses vermoedelijk overeenkomen met de gebruikers voor wie de profielen zijn aangemaakt. Voor het creëren van aangepaste doelgroepen en lookalike doelgroepen worden doorgaans cookies en web beacons gebruikt. 
 • Controleur: "verantwoordelijke": de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. 
 • Conversie bijhouden: Conversietracking is een methode om de doeltreffendheid van marketing maatregelen te evalueren. Daartoe wordt meestal een cookie opgeslagen op de apparaten van de gebruikers binnen de websites waarop de marketingacties plaatsvinden en vervolgens weer opgeroepen op de doelwebsite (zo kunnen wij bijvoorbeeld nagaan of de door ons geplaatste advertenties op andere websites succesvol waren). 
 • Aangepaste doelgroepen: Doelgroepvorming (of "custom audiences") is de term die wordt gebruikt wanneer doelgroepen worden bepaald voor reclamedoeleinden, bijvoorbeeld voor de weergave van advertenties. De belangstelling van een gebruiker voor bepaalde producten of onderwerpen op het internet kan bijvoorbeeld worden gebruikt om af te leiden dat die gebruiker geïnteresseerd is in advertenties voor soortgelijke producten of in de online winkel waar hij de producten heeft bekeken. Lookalike Audiences" (of vergelijkbare doelgroepen) is de term die wordt gebruikt om inhoud te beschrijven die als geschikt wordt beschouwd door gebruikers wier profielen of interesses vermoedelijk overeenkomen met de gebruikers voor wie de profielen zijn aangemaakt. Cookies worden doorgaans gebruikt voor het creëren van aangepaste doelgroepen en lookalike doelgroepen. Doelgroepen kunnen worden gecreëerd door het verwerken van bezoekers van een onlinedienst of kunnen worden geüpload naar de aanbieder van een online marketingtechnologie door middel van uploaden (wat meestal gepseudonimiseerd gebeurt). 
 • Persoonsgegevens: "persoonsgegevens" zijn alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"); als identificeerbare natuurlijke persoon wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. 
 • Verwerking: De term "verwerking" dekt een breed scala en vrijwel elke behandeling van gegevens, of het nu gaat om verzamelen, evalueren, opslaan, doorgeven of wissen. 
 • Profielen met informatie over de gebruiker: De verwerking van "profielen met informatie over de gebruiker", of kortweg "profielen", omvat elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die erin bestaat deze persoonsgegevens te gebruiken om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te analyseren, te evalueren of te voorspellen (afhankelijk van het soort profilering kan dit verschillende informatie omvatten betreffende demografie, gedrag en interesses, zoals interactie met websites en hun inhoud, enz. Cookies en web beacons worden vaak gebruikt voor profileringsdoeleinden. 
 • Targeting: "Tracking" is de term die wordt gebruikt wanneer het gedrag van gebruikers over verschillende websites kan worden getraceerd. In de regel wordt gedrags- en interesse-informatie met betrekking tot de gebruikte websites opgeslagen in cookies of op de servers van de aanbieders van trackingtechnologie (zogenaamde profilering). Deze informatie kan dan bijvoorbeeld worden gebruikt om advertenties te tonen aan gebruikers die vermoedelijk overeenkomen met hun interesses. 
 • Web Analytics: Web Analytics dient voor de evaluatie van het bezoekersverkeer van online diensten en kan hun gedrag of interesses in bepaalde informatie, zoals de inhoud van websites, bepalen. Met behulp van web analytics kunnen website-eigenaren bijvoorbeeld herkennen op welk tijdstip bezoekers hun website bezoeken en in welke inhoud zij geïnteresseerd zijn. Zo kunnen zij bijvoorbeeld de inhoud van de website optimaliseren om beter aan de behoeften van hun bezoekers te voldoen. Ten behoeve van webanalyse worden vaak pseudonieme cookies en web beacons gebruikt om terugkerende bezoekers te herkennen en zo nauwkeuriger analyses van het gebruik van een onlinedienst te verkrijgen.

Laatste Blogs

SKIDATA's leiderschap in het transformeren van Sport & Entertainment

Lees meer

De revolutionaire sMove Gate - Een nieuw tijdperk voor het verwelkomen van mensen 

Lees meer

SKIDATA: Van ticketgebaseerde systemen naar AI-gebaseerde mobiliteit

Lees meer

Hoe de Mobility Suite van SKIDATA stedelijk parkeerbeheer eenvoudig maakt

Lees meer

De rol van SKIDATA in de ontwikkeling van geavanceerde mobiliteitshubs

Lees meer

Laten we in gesprek komen hoe we kunnen samenwerken!

Contact ons